Lačnováci mohou začít stavět v červnu opět májku! SFDI v minulých dnech schválil dotaci na projekt, na základě kterého se bude (doufejme v dohledné době) realizovat první a druhý úsek chodníku podél silnice I/43 v Lačnově. Dotace je v maximální výši 7,3 mil Kč.

Tolik očekávaná další etapa budování chodníku může sloužit k tomu, aby se chodci dostali téměř o kilometr dál a poněkud bezpečnějším způsobem. Jsme velmi rádi za to, že můžeme veřejnosti tuto zprávu poskytnout jako jedni z prvních, a to na základě informace z tiskového výstupu ze SFDI. Jako zastupitelé za Naše Svitavy bychom rádi připomněli, že jsme byli vždy na straně těch, co realizaci uvedeného chodníku podporují a snažili se přesvědčit, spolu s aktivními občany z Lačnova, vedení města, zejména v minulém roce, k co nejrazantnějším krokům, směřujícím k realizaci. Chodník v Lačnově je jednou z našich volebních priorit již šest let a nejsme ještě na konci.

Jsme si vědomi toho, že jsme opravdu teprve na začátku cesty, ale již samotné schválení dotace na první etapu je zásadním krokem ke konečnému vybudování chodníku v celém rozsahu. Nadále budeme podporovat veškeré kroky, které povedou k tolik potřebnému a žádanému pocitu bezpečí, při pěší cestě centrální částí Lačnova. Nezbývá teď než doufat, že se nám společně v zastupitelstvu podaří najít i v následujících rozpočtech prostředky na zbývající část chodníku. Že budeme jako město úspěšní i v další žádostech na zbylou část, abychom nejen my, ale zejména lačnováci, nečekali dalších deset let na jeho dokončení.

Zastupitelé za Naše Svitavy – Miroslav Sedlák, Libuše Vévodová a Antonín Pavelka

Má tento počin vedení města opodstatnění!

NE…… to jen prodej obecního majetku řídí soukromé zájmy !

      Jaký počin?

     Prodej veřejného prostoru osazeného letitými porosty. Jedná se o parčík na křížení ulic Školní a Milady Horákové. Není divné, že město prodává přesně tak velký pozemek,aby se na něm umístilo 18 parkovacích míst !! Fa.Tauer – elektro a SVITAVA Stavebniny jej hodlá využít  jako firemní parkoviště během pracovní doby. Jako ohromnou vstřícnost žadatel uvádí, že poskytne parkoviště veřejnosti, v době od 17:00 do 7.00 ranní.

       Představitelé města a někteří koaliční zastupitelé zdůrazňují nutnost zřízení tohoto parkoviště jako dodatečného parkovacího prostoru, v době konání akcí ve Fabrice. Je to naprostý nesmysl a zavádějící tvrzení. Neboť parkoviště, náležející přímo k Fabrice čítá 99 míst, parkoviště vedle Fabriky(Wolkerova alej) 26 míst, parkoviště pod školní jídelnou disponuje 40-ti místy. Nutno zmínit rovněž možnost parkování v prostoru  nad dolní kašnou, na nám. Míru, které je od Fabriky vzdáleno 115 m a disponuje dalšími min. více než 20 místy. (Vše je dokumentováno na přiložených snímcích).

 Parčík-Fabrika po chodníku : 210 m.

Online zde: https://mapy.cz/s/KUXO

Parkoviště u škol.jídelny – Fabrika: 213 m

Online zde: https://mapy.cz/s/KV1w

Parkoviště – dolní část nám. Míru – Fabrika: 115 m

Online zde: https://mapy.cz/s/KV7E

   Zarážející je, že představitelé města shledávají neodkladnou „NUTNOST“ pozemek prodat ! Argumentují klamavým tvrzením,že žadatel jej zhodnotí ve prospěch veřejnosti. To je nepravdivý argument. Jasně vyplynulo z žadatelovy prezentace,že potřebuje především , aby bylo vidět na jeho firmu. A tak město okamžitě a ochotně vyhoví a nechá zničit nádherný parčík se vzrostlými stromy. Ať bude náhradní výsadba jakkoliv provedená, nenahradí stávající stav zeleně. No a jak jsem již napsal v JEJICH (Našem) městě, prodávat pozemek ve středu města za 250,-Kč, je čin ŠPATNÉHO HOSPODÁŘE, což je v rozporu se zákonem o obcích. (Jen pro srovnání připomenu: město koupilo pozemky za firmou TOS – dlouhá léta neudržovaná louka -1m2 á 169,9,-Kč, ano léta neudržovaná louka )

    Argumentace p. Komůrky –Jejich (Naše) město- o ceně je naprosto neopodstatněná, městu parkoviště nepřinese VŮBEC NIC !!! Je to opravdu jen zavádějící tvrzení! Pan Komůrka dále píše ve svém článku o „vozidlovém masakru“! To opravdu vzbuzuje úsměv (krom jiného uvádí špatné počty vybudovaných park.míst )! Zamýšlené parkoviště neřeší nic pro veřejnost ! Neboť, půjde-li návštěvník akce ve Fabrice  z parkoviště na místě parčíku – pokud se vybuduje – jako kultivovaný člověk po komunikacích pro chodce (viz obrázek), musí ujít stejnou vzdálenost, jakoby šel od parkoviště u školní jídelny.

    Nejen tedy,že prodávat je nesmysl, neboť město toto parkoviště k ničemu nepotřebuje, ale je sakramentsky zajímavé, proč jsou naši radní tak „vstřícní“. (jakoby z průvodu na 1.máje zní věta p. Komůrky „Ať žije podpora podnikatelů ve Svitavách!“. Jen by mě zajímalo, kohože ti podnikatelé asi  podporují.)

   Klucííí, kamarádííí –to je skoro pro Lábuse  a Čtvrtníčka

   Neexistuje žádná smysluplná argumentace, proč pozemek prodávat ! Parkovací míst pro Fabriku, v příznivější a srovnatelné vzdálenosti, je naprostý dostatek. Žadatelé mají dostatečně velký pozemek vlastní za prodejními prostorami – 20 let neudržovaný. Argumentem není, že pozemek nesmí mít nikdo jiný a že musí být vidět na firmu.

    …. a ta plocha prodávaného pozemku ??!! Ta je koncipována tak, aby povinnost udržovat trávníky okolo „SOUKROMÉHO“ parkoviště zůstala městu! Je to vůbec možné?!!

Tento pohled by se mohl změnit a místo stromů se budeme koukat na malé parkoviště, stojící proti parkovišti velkému !!!

     Myslím, že by už zde lidé měli otevřít oči a nebýt lhostejní, co se v našem městě děje! Koaliční zastupitelé by měli alespoň v takto závažných bodech konat podle svého rozumu, nikoliv po poradě na patřičných místech!! Kdo z nás by byl ochoten prodávat pozemek, krásný park uprostřed města, za peníze, které doporučují sami představitelé města!!!

       Můj příspěvek je opět pozastavením se nad  nakládáním vedení města s městským majetkem. Zdá se mi, jakoby páni nabyli pocit, že majetek města patří pouze jim a že je na jejich libovůli, jak s ním bude naloženo! Toto konstatování nic osobního vůči majitelům firem o pozemek žádajících. Vážím si po profesní stránce obou majitelů. Nepodporuji je planými, vlezlými slovními obraty,  jak tomu učinili DVA KOALIČNÍ ZASTUPITELÉ (viz.záznam z MZ 4.5.). Moje podpora spočívá v tom, že jsem u nich nakupoval a nakupuji a to v míře větší než  malé.

        Zájem města by měl být u nejvyšších představitelů města na místě prvním!!! Nikoliv šít záměry prodeje na míru tak, aby jim mohl vyhovět pouze jeden, první žadatel a horovat pro prodej a obhajovat , jak to udělal p.místostarosta Pavel Čížek ve svém článku v JEJICH(Našem)městě.

        Jen pro info: Jak je prodej nachystána se mi vyjasnilo, když jsem 6.6. 2016 vznesl telefonický dotaz na MÚ, proč je záměr na prodej pozemků na Školní ul. svěšen před uzávěrkou přihlášek (konec 7.6.2016) a pracovnice  se zeptala své kolegyně “ ..ten Tauer už je svěšenej? “ Že by měsíc před zastupitelstvem bylo rozhodnuto? To hovoří samo za sebe !

       Omlouvám se za rozsáhlejší příspěvek, ale je těžké to vyjádřit jen pár slovy a bez doprovodných důkazů o nesmyslnosti prodeji tohoto pozemku !!!

    Přeji vám všem krásné dny odpočinku, v době dovolených, dětem spokojené prázdniny a především šťastný návrat ze všech podniknutých cest!! Opatrnosti na silnicích není nikdy dost !!!

      S pozdravem

       Tonda Pavelka

V regionálních mediích zaznělo mnohé k aktuálnímu tématu uvažovaného prodeje parčíku na rohu ulic Školní a Milady Horákové. Jako člen pracovní skupiny pro životní prostředí (dále jen PSŽP) myslím, že se mohu vyjádřit, a rád bych tak učinil právě s uvedením důležitých faktů.

 V internetové mutaci Svitavského deníku, v článku „Zastupitelé se přou o pozemek“, zveřejněném 23. 5. 2016, se dočteme, že: „Komise [myšlena PSŽP] to odsouhlasila.“, resp. dala souhlasné stanovisko k záměru výstavby soukromého parkoviště na místě veřejného parčíku. Toto konstatování může vypadat na první pohled jasně a nekomplikovaně, ale debata v pracovní skupině byla poněkud složitější.

 – V dubnu 2016 SPŽP vyslovila s původním záměrem většinový nesouhlas s tím, aby projektant vypracoval variantní řešení, a že koncepce přeměny veřejné plochy se vzrostlou zelení na soukromé parkoviště je celkově špatná.

– Rada města předložila 4. 5. 2016 zastupitelstvu jen velmi mírně a nepodstatně pozměněný návrh (s tím navíc nebyla pracovní skupina seznámena) spolu s doporučením k prodeji. Návrh prodeje nezískal od zastupitelů většinovou podporu.

– Další schůzka PSŽP proběhla 11. 5. 2016, vzešel z ní návrh variantního řešení, který byl pro skupinu přijatelný. Ten se ovšem p. Šimkovi na jednání s investorem p. Tauerem podařilo prosadit jen z malé části.

– Výsledný návrh investora rozeslal p. Šimek všem členům PSŽP s žádostí o vyjádření. V některých odpovědích však jednoznačné ANO či NE nezaznělo, neboť žádost takto ani formulována nebyla. Některé odpovědi nebyly navíc adresovány všem členům PSŽP.

 Závěrečná a p. Šimkem zpracovaná bilance z této trochu nepřehledné diskuse uvnitř PSŽP zněla: „11 členů pro, 3 proti“. Na následnou výzvu p. Lenocha, abychom se k jednotlivým částem návrhu vyjádřili jednoznačným ANO či NE, reagovali pouze čtyři členové skupiny!

Domnívám se proto, že správnější formulace směrem k veřejnosti by měla znít např.: „pracovní skupina se vyjádřila většinou hlasů svých členů pro“.

 Dále bych se také rád vyjádřil k příspěvkům v aktuálním vydání měsíčníku Naše město (červen 2016):

– Formulace p. Čížka v jeho článku na str. 6: „Nicméně dne 18. 5. pracovní skupina znovu posoudila záměr, který byl lehce poupraven a tentokrát jej již skupina doporučila zastupitelstvu města ke schválení.“ je trochu zavádějící, protože PSŽP nic nedoporučila a zastupitelstvu ani doporučovat nemůže – je totiž poradním orgánem rady města.

– Rovněž se nedomnívám, jak píše p. Komůrka v rubrice „Ze zastupitelských lavic“ (str. 5), že: „připomínky pracovní skupiny pro životní prostředí byly akceptovány“. Navíc, když se s výsledným návrhem přeměny parčíku na parkoviště podrobně seznámíme, zjistíme, že počet i druhy stromů určených ke kácení, jsou v jeho textu uvedeny nepřesně.

 Pakliže dojde k prodeji městského pozemku se vzrostlými stromy – tedy veřejně přístupné zelené plochy – a bude realizován záměr kupujícího změnit ji na parkoviště, nejsou podle mého názoru kompenzace za tuto ztrátu dostatečné. Ano, dojde k vysazení nových vzrostlejších stromů jako částečná náhrada za ty vykácené, ale veřejný prostor zanikne. Oplocené a veřejnosti jen omezeně přístupné území, které poslední návrh investora nabízí, jej nemůže ani zdaleka nahradit. Při větší snaze ze strany města mohl být záměr investora impulsem pro vytvoření celkové koncepce veřejné zeleně v této části Svitav. Z dosavadního vývoje však čím dál víc nabývám dojmu, že partikulární zájmy převažují nad zájmem veřejným.

Pavel Lustyk  – člen PSŽP 

Vážení občané, milí návštěvníci,

Z posledního zápisu z jednání Zastupitelstva města Svitavy, které se konalo 4. 05. 2016, jsme nabyli dojmu, že došlo k poměrně velkým nepřesnostem a pochybením při zpracování zápisu. Jelikož tento dokument je zásadní informací směrem k veřejnosti, museli jsme v této věci konat. Je nám velmi líto, že „štábní kultura“ může dojít tak daleko v nepřesnostech a zkreslování průběhu zasedání.

V souladu s metodikou Ministerstva vnitra ČR, která mimo jiné hovoří o tom, že zápis má být vyhotoven tak, aby odpovídal „formální a obsahové stránce“ průběhu zasedání, jsme učinili příslušné kroky směřující k nápravě.

Pro informaci navrhujeme (zde text upraveného zápisu) upravit a doplnit příspěvky, které dle našeho názoru (ověřitelné na audio i videozáznamu) na zasedání zazněly a měly by pro veřejnost poskytnout ucelený obraz o průběhu zasedání nejvyššího orgánu města.

O dalších podrobnostech Vás budeme postupně informovat.

Zastupitelé za Naše Svitavy

NÁVRH ÚPRAV JEDNACÍHO ŘÁDU PO ČTVRTÉ NEÚSPĚŠNÝ…

Na program uplynulého zasedání bylo několik výročních zpráv, o bezpečnosti ve městě, kriminalitě o kulturních zařízeních. Dále schválení závěrečného účtu města za rok 2015, zprávy z provedených kontrol, majetkoprávní úkony a dotace v sociální oblasti. Nominace a schválení zástupce města ve společnosti LIKO a další pokus o úpravu jednacího řádu MZ.

Poměrně vysoký počet omluvenek (9) ukazoval na zájem o projednávanou problematiku. Tentokrát byl sál poněkud poloprázdný, chyběli i někteří zástupců odborů města.

Ze zpráv o bezpečnosti ve městě lze snad vypíchnout jen problém s místy pro měření rychlosti, na což poukázal starosta, které Policie ČR Městské policii nově neumožňuje využívat. Mimo jiné také zazněla informace, že MP v současné době poněkud „zápasí“ s počtem strážníků. Obecně lze však konstatovat, že Svitavy jsou městem poměrně bezpečným.

Zprávy z kultury byly bez diskuze vzaty na vědomí, rovněž i informace plné pověstných „Železného koláčů a grafů“ o fungování „nového“ Informačního centra města.

Závěrečný účet města po bouřlivé diskuzi k rozpočtu na minulém MZ byl nyní přijat bez emocí. Rovněž přítomní zastupitelé vyslali do společnosti LIKO jako zástupce Svitav starostu Mgr. Šimka na další pětileté období.

Zpráva z kontroly, kterou pověřilo zastupitelstvo finanční a kontrolní výbor ve věci průběhu akce „Stavební úpravy chodníku u Ottendorferovy knihovny“, konstatovala, že dle zákona a směrnice nedošlo k žádnému pochybení. V této věci však dále argumentoval p. Pavelka nepřehledností celé věci neboť v písemné komunikaci s vedoucím odboru a starostou mnohdy byly používány názvy poněkud rozdílné, což nakonec dokresluje i název celé akce v závěrečném účtu města za rok 2015. Rovněž položky rozpočtu dodavatelů podle něj vykazovaly jistou duplicitu. Tímto se kontrola neměla pověření zabývat. Faktem ovšem také zůstává, že Směrnice č.4/2013 rady města, kterou se zadávání zakázek obdobného charakteru může řídit je to, dle našeho názoru, že obsahuje poněkud neobvyklé limity. Podle ní totiž vedoucí jednotlivých odborů města mohou zakázky do 200 tisíc Kč bez DPH zadat v podstatě bez omezení nebo výběrových řízení. V souvislosti s tím p. Sedlák doporučil radě, aby zvážila, zda by nebylo vhodné limit poněkud ponížit, taxativně vzato by se mohla stavební zakázka do jednoho milionu rozdělit na 5 menších (dílčích) a zadat bez výběrového řízení!

Ve věci majetkoprávních úkonů stojí za zmínku především návrh předložený starostou ve věci prodeje pozemku s veřejnou zelení naproti parkovišti u Fabriky (u firmy Tauer-elektro). Ačkoliv byl tento návrh projednán na dvakrát v majetkoprávní komisi, jejímž výstupem bylo nakonec doporučení prodat za 250 Kč/m2(!), existoval i důrazně zamítavý postoj pracovní skupiny pro životní prostředí. Ačkoliv byl předseda skupiny pro ŽP p. Šimek vyzván, aby odmítavý postoj skupiny prosazoval dál, tak informace z rady (která navíc není v žádném zápise z jednání rady!) zněla jako doporučení prodeje. Jako zastupitelé za NS musíme akcentovat to, že opomenutí odmítavého postoje skupiny pro ŽP je pro nás důležitým argumentem, právě s přihlédnutím k tomu, že se jedná o parkovou část zeleně uprostřed města, která by z velké části byla přeměněna na parkoviště. Dle předběžné informace od soudního znalce ocenění jen případně skácených stromů převyšuje půl milionu Kč! Navíc se lze domnívat, že zájemce by v případě potřeby, byl schopen vybudovat dostatek parkovacích ploch na svém pozemku. S ohledem na diskuzi k věci a neochotu ze strany předkladatele i zájemce zabývat se variantním řešením (tak jak například zaznělo ve skupině pro ŽP), nezískal návrh prodeje potřebnou nadpoloviční většinu. Kousek zeleně ve městě jsme napomohli, alespoň v této chvíli, zachránit. Chápeme sice podnikatelské aktivity a vážíme si jich, ovšem význam veřejné zeleně by měl být vnímám jako nadřazený a případný způsob zásahu do ní by měl být citlivý. Pokud nebyl tento návrh přijat jen díky hlasům opozice, pak je zde opět o důvod více, aby si udělala pořádek koalice při přítomnosti svých zastupitelů na zasedání. Je však otázkou, zda právě jejich nepřítomnost nebyla signálem pro neochotu podílet se na této věci.

Návrh na změnu JŘ jsme opět předložili a navíc doplnili o dvě úpravy, ve věci diskuzních příspěvků při projednávání rozpočtu a pro případ návrhu na doplnění programu jednání. Poněvadž však vedení města dlouhodobě ignoruje požadavek náš i občanů o zveřejňování programu zasedání MZ, dalo se očekávat opětovné nepřijetí. Jen pro ilustraci, namísto aby se hledaly důvody proč ano, dali si p. Šimek a p. Komůrka práci s tím, aby našli chybu při zveřejňování úplných materiálů na našich stránkách. Kdyby se místo toho věnovali, tak jako my, bezplatně anonymizaci a zveřejnění materiálů, jistě by učinili pro občany víc. Museli jsme jim připomenout, že v minulosti se město dopouštělo, a s nemalým aparátem úředníků, vícekrát případu porušení zákona v ochranně osobních údajů. Nic na tom zřejmě nezmění ani názor občana, který se v této věci sám a spontánně vyjádřil. Ale to je stále dokola…Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby.

Dále zaznělo několik drobností. Za nás snad pouze dvě zajímavosti. Dle informace předsedy mediální skupiny p. Fikejze si vyslechli audiozáznam slovy čtyři posluchači! Namísto toho, dle informace p. Fadrného video sledují stovky diváků! Dle informace starosty, vzala rada města na vědomí dopis p. Horáka (viz níže) ve věci Stanoviska Rady NS k reportáži ze zastupitelstva, dále ve věci nebude nijak reagovat. Budeme tedy nejspíš konat dále jen my sami.

Poznámka na závěr, docházejí-li argumety přichází posměšná gesta, úšklebky a bez přidělení slova vstup do rozpravy, což je jednoznačným porušením jednacího řádu. Nakonec to ovšem končí již pověstným výrokem zastupitelky B. Čuhelové:„..tak pojďme už hlasovat.“ K tomu už opravdu nelze co dodat.

 

Miroslav Sedlák, zastupitel za NS

Již dlouho se hovoří o projektu, který by konečně vyřešil neutěšený stav před budovou vlakového nádraží a v jejím nejbližším okolí. Zatím asi nikdo neví, jaké změny a za kolik miliónů se zde nakonec uskuteční. Naše spoluobčany, především ty pravidelně cestující do zaměstnání, do škol, na výlety nebo jen za nákupy do větších měst, by jistě potěšilo, kdyby zde vznikl moderní terminál odpovídající požadavkům dnešní doby se vším, co k tomu patří. Vždyť vlakové nádraží je jednou ze vstupních bran do našeho města a první dojem není zanedbatelný. Cestující turisté, návštěvníci Svitav nebo občané, kteří k nám přijedou jen na úřady či do nemocnice, jsou nezřídka překvapeni nemožností uschovat na nádraží své zavazadlo, kolo nebo jsou zcela zaskočeni nenávazností dopravy k jejich cílům.

Především z těchto důvodů se členové z.s. Naše Svitavy rozhodli ve dnech  22. 4. – 24. 4. 2016 uspořádat anketu přímo na vlakovém nádraží ve Svitavách a umožnit tak občanům vyjádřit svůj názor na projekt nového terminálu a vyslovit svá přání a názory. Podařilo se shromáždit odpovědi téměř od dvou stovek cestujících. Z hodnocení výsledků vyšlo brzy najevo, že se potřeby cestujících v mnohém shodují.

Většina požadavků vyplývá ze způsobu dopravy na/z vlakového nádraží. Největší skupina cestujících přichází na vlakové nádraží pěšky. Druhou nejpočetnější skupinou jsou lidé, kteří přijedou svým automobilem nebo se nechají někým přivést či odvést. Méně početnou skupinku tvoří lidé přijíždějící na vlakové nádraží autobusy a nejmenší část cestujících tvoří cyklisté.

Z tohoto rozdělení vyplývají i nejpočetněji zastoupená přání. Nejvíce respondentů touží po vybudování nových komunikací, bezpečných chodníků a přechodů s osvětlením. K dalším přáním zaznívajícím v anketě patří vybudování nového parkoviště pro osobní automobily s kapacitou alespoň 60 míst, přístup od zastávek autobusů přímo k budově vlakového nádraží, potažmo do čekárny ČD. Velká část dotázaných by dále uvítala odstavný pruh pro krátkodobé zastavení auta k bezpečnému nástupu/výstupu, či vybudování úschovny pro kola, například se systémem placení za zámek/místo. Tímto řešením by se mohlo docílit zvýšení počtu osob využívajících tento ekologický způsob dopravy a  tím snížit počet automobilů v okolí vlakového nádraží. V neposlední řadě by návštěvníci vlakového nádraží uvítali kvalitní infosystém o navazujících spojích.

V oblasti vlakového nádraží by většina z dotázaných uvítala parkové úpravy, odpočinkové zóny, legální plochu pro graffiti pro mladé umělce. Komfort jejich cestování by také zvýšilo občerstvení ve formě malé pekárny, kde by bylo možné zakoupit snídani nebo svačinu.

Samostatnou část tvořily otázky na hodnocení pocitu bezpečnosti a pořádku na vlakovém nádraží a jeho okolí. Většina respondentů by uvítala častější kontroly městskou policií, a dohled kamerovým systém.  Respondenti se shodli na pocitu obtěžování bezdomovci, lidmi žebrajícími a na obtěžování zápachem. Naprostý nesouhlas vyjádřili respondenti s možným záměrem výstavby azylového domu v této lokalitě.

  Dalším přáním dotazovaných je bezplatné připojení k internetu „WI-FI“, což je dnes naprosto běžná služba, především pro mladou generaci. Také by většina dotázaných uvítala moderní WC s umývárnou, otevřené minimálně v době odjezdů/příjezdů vlaků. Tyto požadavky by měly směřovat k vedoucím pracovníkům ČD a Pardubického kraje, zodpovědným za osobní přepravu. Město Svitavy by mělo v tomto případě podpořit své občany při jednáních s kompetentními osobami.

Na otázku typu ANO/NE týkající se zavedení MHD ve Svitavách, jsou dotazovaní občané rozděleni přibližně na dvě poloviny. Ti, kteří odpověděli ANO, se většinou rozcházeli v rozsahu a trasách MHD a to s ohledem na jejich bydliště a cíl jejich cesty (nemocnice, obchody, úřady, turistické lokality), ti, kteří odpověděli NE, jezdí na vlakové nádraží autem nebo bydlí u nádraží s dostupností chůzí do 15 minut.

Ve dnech 20. a 21. 5. 2016 se bude na nádraží ve Svitavách a v Poličce konat oslava 120 let zahájení provozu železnice Svitavy – Polička, za podpory Pardubického kraje i města Svitavy. Navíc město Svitavy v letošním roce slaví 760 let od svého založení. Všem příznivcům železnice, občanům města i těm, kteří naše krásné Svitavy pouze navštíví, chceme popřát, aby se příští oslavy na svitavském nádraží konaly již v novém důstojném prostředí odpovídajícím požadavků moderní doby.

Členové z.s.Naše Svitavy děkují Všem dotázaným cestujícím za ochotu a odpovědi při dotazníkové akci na vlakovém nádraží.

Martin Hapala – člen z.s.Naše Svitavy

*

Zastupitelstvo dne 4. května 2016 zde klikni

*

Sledujeme, jak se Svitavy zkrášlují, rozrůstá Park Patriotů, brzy se začne upravovat prostranství před kinem, budovat „centrální tělocvična“, rekonstruovat bazén.  Rekonstruovat se bude také několik chodníků v centru města, ovšem na ten lačnovský si nejspíš ještě rok počkáme. Když už se čekalo patnáct let, proč by se nepočkalo ještě jeden. Nepamatuji si tak emotivní občanské vyjádření, jakým byla prosba o chodník v Lačnově na posledním zastupitelstvu.

Občané městské části Lačnov, dovolte mi, abych se Vám alespoň touto cestou omluvil. Omluvil za to, že se mi jako jednomu z 26 zastupitelů nepodařilo prosadit, prostřednictvím navýšení rozpočtu, realizace lačnovského chodníku v letošním roce. Ten chodník, za který spolu se svými kolegy a dalšími několika málo zastupiteli již delší dobu a prozatím marně, bojujeme. Je mi známo, že mnozí z Vás o to usilují již 15 let. Vedení města v čele se SPMS se ohrazuje proti nečinnosti. Dnes hovoří o tom, že jako jediní konají kroky k tomu, aby chodník byl. Zapomínají ovšem na to, že k tomuto příslibu (prozatím jen příslibu) jste je donutili především Vy, a to po 13 letech jejich slibů a v minulém roce Vaší razantní aktivitou.

V rámci regenerace veřejné zeleně jsme za posledního půl roku vynaložili (s dotací) milióny korun. Chvályhodné i přesto, že dnes nám údajně brání v realizaci části chodníků v Lačnově některé stromy a keře. Rád bych všechny ubezpečil, že další mimořádnou investiční spoluúčast, o kterou by se měl letošní rozpočet navýšit, do okamžiku kdy se reálně zahájí budování chodníku v Lačnově, ze zásady nemohu podpořit. Propadl bych se hanbou, neměním své názory v tak zásadních věcech, týkající se upřednostnění bezpečnosti, jak někteří zastupitelé obratně ukazují. Pro mě usnesení, které zastupitelstvo v loňském březnu přijalo ve věci realizace chodníku podél silnice I/43 v Lačnově v roce 2016, je platným slibem a závazkem vůči občanům! Na tom nemění nic výklad či smysl usnesení. Pro mě je občan nadřazen tendenčnímu větnému rozboru.

Je mi docela hanba. Hanba za to, jak nejvyšší představitel, za asistence větného rozboru a výkladu českého jazyka, hledá důvody jak docílit svého. Stydím se za některá jeho vyjádření, je mi líto těch, kterých se to může dotknout. Snažím se na zasedáních všem vykat, přijde mi to přinejmenším správné a slušné. Nedovolím si, tak jako pan starosta, něco označit za úplnou blbost, někomu dokonce říct, že už v diskuzi skončil! To si zjevně a bez skrupulí dovolí jen on.  To je také demokracie. Neetické chování a způsob vyjadřování z úst nejvyšších volených představitelů na jakékoliv úrovni jsou pro mě zcela nepřijatelné.

Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy (tedy i náš Lačnov!)

JEDNOTNÁ KOALICE – chodník v Lačnově opět v mlhách…

Hlavním bodem programu bylo schválení  rozpočtu pro rok 2016 s výhledem na další období.

Tentokrát se zastupitelé sešli v počtu 23, ale vzhledem k zájmu veřejnosti místa v zasedací místnosti téměř nestačily. Zejména občany Lačnova zajímal postoj zastupitelů k problematice chodníku podél hlavní silnice v Lačnově, kterého financování bylo součástí našeho (NS) návrhu upraveného rozpočtu. Ani tentokrát nebyla v návrhu rozpočtu, předloženým radou, vyčleněna dostatečná finanční částka, aby se mohlo započít s výstavbou. Naši zastupitelé s podporou další části opozice podali upravený návrh rozpočtu (viz program MZ), kde navrhovali navýšit kapitálové výdaje o 20 mil. pro případ, že dotační titul na výstavbu chodníku nebude přidělen. Přestože ponížení finanční rezervy města o tuto částku není pro město nikterak zásadní, vedení města města tuto variantu odmítalo. Po velmi dlouhé a bouřlivé diskuzi, kde zaznívaly argumenty z řad opozice a především obyvatel Lačnova, nebyl povýšený rozpočet schválen a koalice (včetně dvou zastupitelů, kteří žijí v Lačnově) tím dala občanům jasný signál, že finanční prostředky hodlá použít výhradně na spoluúčast v dotačních titulech.  Nutno dodat, že především koaliční zastupitelé byli nejspíš lehce dezorientováni a napoprvé nestihli hlasovat pro svůj návrh (jen 12 platných hlasů pro!). Po opakovaném hlasování poměrně křehkou většinou 17.-ti hlasů nakonec svůj návrh prosadili. Lačnov v blízkosti hlavní silnice tedy zatím i nadále zůstane nebezpečnou lokalitou. Poměrně emotivní vystoupení některých občanů, které se marně snažil starosta mírnit, dávalo jasný signál zastupitelům jak lačnováci vnímají řešení této věci.

Schválený rozpočet, se svými ostatními položkami, plně uspokojil požadavky koaličních zastupitelů. Jen pouhá absence většiny koalice na semináři k rozpočtu, který byl v pondělí, vypovídala o zájmu a potřebu cokoliv diskutovat. Pro organizace zřízené městem, pro sociální služby, pro volnočasové aktivity, pro sportovce,… zůstaly dotace v obvyklém rozsahu. V těchto složkách a organizacích pracuje nebo je angažováno 11 (koaličních) zastupitelů.

Výsledek hlasování byl pro obyvatele Lačnova opět velkým zklamáním, teď už se dá očekávat, že zřejmě nebudou nečinně přihlížet další rok. Rádi bychom podotkli, že jakákoliv jejich akce pro urychlení výstavby chodníku bude mít naši plnou podporu!

Po přestávce pokračovalo zasedání v obvyklém rytmu. Většina majetkoprávních úkonů byla schválena. Výjimkou byl návrh směny pozemků ve vlastnictví města za pozemky společnosti Stilla v lokalitě u Vodárenského lesa. Předložený návrh, zcela zjevně velmi nepřesvědčivě a nedostačně odůvodněný, nebyl schválen.

Dalším  bodem bylo Upravené zadání Změny č. 2 Územního plánu Svitavy. Týkal se drobných změn v místech, které dlouhodobě sloužily k jinému účelu, než bylo uvedeno v územním plánu. Diskusi vyvolala úprava regulativů zastavěnosti v lokalitách pro rekreaci (viz. předloha v materiálech pro jednání zastupitelstva). Tento bod byl nakonec většinově schválen.

Návrh našeho zastupitele p. Pavelky směřují k pověření kontrolního a finančního výboru provedením kontroly průběhu zakázky „Stavební úpravy chodníku u Ottendorfferovy knihovny“, byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Za toto a předchozí volební období je to první pověření těchto výborů konkrétním úkolem. (Můžeme tedy očekávat, že se celá zakázka náležitě prověří kontrolními orgány zastupitelstva).

V bodu různé zaznělo pouze pár věcných dotazů a připomínek jako např.: Zápis dětí do MŠ, ukládání zeminy v oblasti Parku Patriotů, o plánovaném setkání obyvatel sídliště u nádraží.

Závěrem snad jen pár poznámek:

Občané, mající potřebu sdělit svůj názor, umí najít odvahu přijít a vyjádřit ji veřejně a před kamerami, zejména týká-li se to jejich bezpečnosti. To, že přímý přenos ze zastupitelstva sledovalo téměř 300 diváků (!), lze rovněž označit za projev zájmu o projednávané záležitosti. Ostatně ti by se jistě už nevešli do jednacího sálu. Způsob, jakým byl prosazen původní návrh rozpočtu svědčí o mnohém, zejména však o tom, jak (ne)lze prosadit připomínky k rozpočtu, které občan má právo dle zákona uplatnit.  

Libuše Vévodová, zastupitelka za NS

Včerejší zasedání zastupitelstva, které projednávalo především rozpočet na tento rok, sledoval přímo v sále rekordní počet občanů, kteří se téměř nevešli do vyhrazených míst pro veřejnost.

Přímý přenos sledovalo také prostřednictvím internetu dalších téměř 300 (!) diváků.

Námi předložený upravený návrh obsahující financování lačnovského chodníku v roce 2016 neprošel. Schválen byl naopak, dokonce v opakovaném hlasování (?!), poměrně křehkou většinou 17 hlasů původní návrh.

Podrobnosti ze zasedání připravujeme…

Návrh na úpravu rozpočtu města Svitavy na rok 2016 – klikni

 

Návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2016
 1. 1.1.DZ rozpočet 2016
  1.2.Rozpočet 2016
 2. Majetkoprávní úkony
  2.1.DZ majetkoprávní úkony
  2.2. majetkopravní úkony příloha
 3. Operativní zprávy, různé:
Návrh na poskytnutí finančních prostředků na podporu neziskových organizací v oblasti prevence sociálních deviací v roce 2016
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Úkony zřizovatele
 4. Upravené zadání Změny č. 2 Územního plánu Svitavy
Změna 2 upravené zadání
Změna 2 grafika
Změna 2 prezentace dílčích lokalit
 5. Pověření kontrolního a finančního výboru provedením kontroly průběhu zakázky „Stavební úpravy chodníku u Ottendorferovy knihovny“

 

Jak sídliště U nádraží málem přišlo o možnost rekonstrukce
Pohledem faktů a z opačného pólu

Autorem článku PeadDr. Báča Milan (SPMS), zveřejněného na webových stránkách SPMS, dle našeho názoru dochází k cílenému poškození opozice a z toho důvodu si dovolujeme pokusit se dát čtenáři informaci poněkud upřesňující.
Pro nezpochybnění původního budeme tedy s dovolením používat citaci autora (BM) s podtržením důležitých části a následně připojovat „Reakci NS“. Zejména proto, aby se čtenář orientoval v celém kontextu.

  BM: Ve čtvrtek 25. 2. 2016 proběhlo mimořádné jednání městského zastupitelstva. Všichni zastupitelé věděli, že jednání je zásadní a že bylo svoláno právě a jen kvůli jednomu důležitému bodu. Ve hře byla totiž dotace na sídliště U nádraží. Přestože probíhaly jarní prázdniny a doba dovolených, bylo dobře, že se sešlo tolik lidí, aby jednání bylo usnášeníschopné.

Reakce NS:
Přítomní koaliční zastupitelé, při prezenci: SPMS 4(PaedDr. Báča, Mgr. Čuhelová B., Dvořák, Stichová), ANO 2011 2(Ing. Kytýr, Ing. Sezemský), ČSSD 2(JUDr. Vízdal, MUDr. Podivínský), ODS 1(Čížek), KDU-ČSL 1(Homolová) – celkem 10 zastupitelů (60%)
Později prezentováni: SPMS – Mgr. Čuhelová M., MUDr. Malý Po opožděných příchodech 12 přítomných koaličních zastupitelů
Nepřítomní koaliční zastupitelé:  SPMS  4(Mgr. Šimek, Mgr. Sezemská, Mgr. Fikejz, Bc. Komůrka), ČSSD 1(MUDr. Havíř) ODS 1(MUDr. Čadílek) ANO 2011 1(Jurenová) KDU-ČSL 1(Mgr. Štrychová)  –  8 chybějících (40%)
Přítomní opoziční zastupitelé: Naše Svitavy 3(Pavelka, Mgr.Vévodová, Sedlák), KSČM 2(Mgr. Kružíková, Ing.Němec) –  5 přítomných opozičních zastupitelů Nepřítomen opoziční zastupitel: KSČM 1(Zelinka) – 1 chybějící (17%)

 BM: Opoziční zastupitel (Naše Svitavy) hned v úvodu jednání předložil žádost o zařazení dalšího bodu. Na tom není nic špatného. V zájmu věci samotné bývá však zvykem, že se takové věci, pokud se o nich ví hodně dopředu, zveřejňují tak, aby se informace k zastupitelům – pokud to jen trochu jde – dostala včas, v předstihu. Pokud to nejde zaslat zastupitelům včas, je také zvyklostí a také v zájmu věci samotné, že se takové záležitosti předávají zastupitelům při příchodu do jednací místnosti v písemné podobě, aby mj. měli aspoň chvíli čas na to si dodatečný materiál projít. Stává se to výjimečně, neboť je-li materiál znám opravdu předem, dostáváme ho také předem ze sekretariátu starosty. Možná se mýlím (spíš ale ne), ale o tom, že předkladatel dodatečného bodu jednání vystoupí, dopředu moc dobře věděl. Věděl, že toto jednání bylo extra mimořádné a naléhavé, a měl by vědět, že pro takové příležitosti platí trochu jiná, byť nepsaná pravidla, která se vždy respektovala. Předkladatel vystoupil s předem písemně nepřipraveným návrhem, který se musel dodatečně vkládat do systému. A předsedající se dokonce musel dvakrát ptát předkladatele, zda je formulace v pořádku, zda to tak může být.

Reakce NS: Tento materiál byl písemně připraven (zde předložený text) a byl před jednáním předán se souhlasem předsedajícího k zadání do systému! Jsme toho názoru, přestože jednání bylo „extra mimořádné a naléhavé“, platí pro něj standardy (nikoliv zvyklosti) zákonem a jednacím řádem (JŘ) jednoznačně dané. A ty opozice ctila a jednoznačně dodržela! Výklad ve formě „…platí trochu jiná pravidla“, nemohou být v žádném případě omluvou, naopak ze strany opozice je zákon a JŘ vždy dodržován. Předkladatel byl zcela v souladu s JŘ dotázán, zda je návrh v pořádku (neboť jej obsluha hlasovacího systému zřejmě musela přepisovat ručně do systému, aby tedy nedošlo při přepisu k chybě). 

 BM: Samotní členové opozičního hnutí se ani sami nemohli dohodnout na důležitosti jejich návrhu, resp. na tom, zda návrh na zařazení bodu nepočká do řádného jednání zastupitelstva.

Reakce NS: Členové opozičního hnutí (Naše Svitavy) a nakonec i další část opozice měla zcela jasno. Návrh směřoval VÝHRADNĚ k zařazení bodu na program zasedání! To totiž zjevně dezorientovaná část koalice nevnímala. Připomínáme však, že zvykem bývá, jak z průběhu jiných zasedání bývá patrné, být dobře dopředu připraven, zejména na případné návrhy a reakce opozice. Předložení doplňujícího bodu bylo zcela v souladu s JŘ.

 BM: Ani se nedivím technice, že se jí nechtělo udržet se v provozuschopném stavu. Hlasování se muselo kvůli zmatkům s dodatečně zařazenému bodu jednání, který nebyl připraven k předložení, několikrát opakovat. Nebyla dokonce předložena ani důvodová zpráva, jak bývá před zahájením zvykem, ačkoliv jak vyplynulo z diskuze, předkladatel takovým materiálem patrně disponoval. Řada zastupitelů tak vůbec nevěděla, o co jde a pro co hlasují.

Reakce NS: Hlasování se opakovalo zejména z důvodu, že někteří zastupitelé zpochybnili to, jak systém jejich názor zaznamenal a kdy měli hlasovat.  Kdyby se totiž, namísto nepochopitelného hašteření v průběhu přestávky, soustředila větší část zastupitelů na přečtení textu navrženého doplňujícího bodu, dozajista by pochopila, o co jde. Důvodovou zprávu byl připraven přednést předkladatel samozřejmě při projednávání onoho doplňujícího bodu do programu, čemuž nic nebránilo. Zvykem bývá také to, že jej předkladatel přečte v okamžiku projednávání. Nad to, plnohodnotná informace byla již v textu návrhu onoho bodu. Dle našeho názoru je tento bod zjevně nekonfliktní a napříč spektrem zastupitelstva průchozí.    

 BM: V jeden okamžik to skutečně vypadalo tak, že město nestihne předložit žádost o dotaci v řádném termínu. A přitom stačilo tak málo, dodržet zvyklost, že na programu mimořádného jednání zastupitelstva se ponechává jen ona mimořádná záležitost (proto je to mimořádné jednání), nebo dodržet zvyklost s předkládáním materiálů.

Reakce NS: Tyto zvyklosti, pokud to lze takto nazvat, jak uvádí autor, nejsou dodržovány také ze strany koalice. Viz mimořádné jednání v lednu t.r. a dodatečný materiál týkající se lačnovského chodníku. Takže není jasné, proč je použit termín „zvyklosti“- opět by měl platit zákon a JŘ. Běžně se těmito standardními normativy zaštiťují předkladatelé jiných návrhů. Nezbyde tedy, s ohledem na toto, zvážit přijetí novely JŘ, která by upřesnila způsob předkládání materiálů pro zasedání zastupitelstva.

 BM: Mnozí přítomní cítili, že je díky vzniklým zmatkům, které byly primárně zaviněny nepřipraveností předkladatele návrhu úpravy programu jednání, ohroženo důležité hlasování o sídlišti. A tak si mnozí přítomní kladli otázku, zda si opoziční zastupitelé vůbec uvědomovali, že hazardují ohledně sídliště U nádraží.

(výše uvedený text vznikl krátce po skončení zasedání zastupitelstva a byl jako „pár pocitů z jednání MZ“ ještě týž den rozeslán některým zastupitelům. Protože vystihoval pocity některých z nich, je zveřejněn)

Reakce NS: Uvědomovali si důležitost tohoto okamžiku přítomní, neméně ale i chybějící koaliční zastupitelé? Zdůrazňuji, uvědomovali si vážnost tohoto okamžiku právě oni? Primárně tedy vznikl problém v tom, že zbytky koalice vůbec nepochopili, že předkladateli nešlo v prvním kroku o výsledek konečného projednání navrhovaného bodu, ale o jeho ZAŘAZENÍ do programu. Kdyby toto koalice pochopila, vůbec nemuselo dojít k jakémukoliv zdržení a celý program mohl být projednán do 15 minut. Myslíme si, že je jednoznačné, kdo tedy skutečně hazardoval ohledně rekonstrukce zmíněného sídliště. Právě koalice, která se nezřídka pyšní tím, že ona je právě tou ZODPOVĚDNOU a KONSTRUKTIVNÍ částí zastupitelstva! 

 

Závěrem:

Nebylo by na místě, aby autor příspěvku sdělil i to, že právě představitel opozice v patové situaci přišel k předsedajícímu a navrhl jakým způsobem situaci odblokovat a pokračovat v jednání? Nezapomněl autor, že právě po této intervenci a návrhu se program schválil a nakonec usnesení ve věci sídliště U nádraží bylo, DÍKY HLASÚM OPOZICE, SCHVÁLENO! To autor článku tak nějak lehce přehlédl. Zvykem by se tedy mělo stát rovněž to, že se o zásadních věcech napíše celá pravda, ale to nejspíš nebylo v uvedeném článku žádoucí. Ó, jak prozaické… 

Občan si udělá úsudek jistě sám.

 

Antonín Pavelka,  zastupitel za Naše Svitavy

Sdělení ve věci nedodržení nápravy ze zkreslené reportáže  k zasedání  Zastupitelstva města Svitavy dne 20. 1. 2016. ….zde

Konstruktivní opozice nebo nekonstruktivní koalice?

Komentář k mimořádnému zasedání zastupitelstva 25.února 2016

Popis událostí k tomuto zasedání bude poněkud delší, než by dle původního programu bylo možno očekávat, ovšem děly se poněkud zvláštní věci a ty jistě stojí za komentář poněkud obsáhlejší.

Na programu tohoto zasedání měl být původně pouze jeden bod, a to projednání projektu „Regenerace panelového sídliště U nádraží“ a zejména zapojení spoluúčasti z rozpočtu na rok 201 ve výši 4,6 mil Kč.

Účast zastupitelů, především na straně koalice, byla velmi nízká a tak přijetí usnesení muselo být podmíněno kladnými hlasy opozice. Na začátku jednání předsedající místostarosta Čížek přednesl program zasedání. V této chvíli, zcela v souladu s jednacím řádem i zákonem o obcích, přednesl p. Pavelka návrh na doplnění programu zasedání o bod, kterým by připustilo zastupitelstvo projednání jednoho doplňujícího bodu (zde podrobnosti). Při prvním hlasování o doplnění programu, většina koaličních zastupitelů byla buď proti nebo se zdržela. U následného hlasování o původním jednobodovém programu zase chyběly hlasy opozice. Patová situace! V takové chvíli se buď dohodne náprava nebo se zasedání zastupitelstva musí ukončit. Předsedající vyhlásil přestávku. V té se začalo řešit jak s touto situací naložit. Některým koaličním zastupitelům evidentně začali ujíždět nervy a první co bylo patrné, bylo to, že se začali obávat o přijetí usnesení o dotačním projektu. To, co nás překvapilo nejvíc bylo ovšem to, že zcela nahlas zaznívaly z koaličního tábora hlasy o vydírání v tom, že když mi jim neschválíme (opozici) ten bod, tak oni nám (koalici) nepodpoří projekt!…. Nikdo z opozice na tuto nemístnou reakci nechtěl reagovat, jen předkladatel doplňujícího materiálu p. Pavelka toto obvinění nahlas odmítl. Měli jsme za to, že samotné připuštění bodu do programu nebude tak zásadním problémem a nešlo v tomto kroku o konečný výsledek při vlastním projednávání. Nebylo tedy vůbec jasné, proč taková podrážděnost některých koaličních zastupitelů.

V průběhu přestávky jsme pouze argumentovali jednacím řádem a právem zastupitele na předložení návrhu. Téměř panická hrůza byla na tvářích některých zastupitelů jasně patrná. Po vzájemné dohodě jsme se rozhodli, přestože v opětovném hlasování o doplnění programu náš návrh neprošel, původní program podpořit. Nejistota na straně koalice byla jednoznačná, dokonce koaliční zastupitelka požádala, s odůvodněním, že je to před kamerami a aby občané vše věděli, aby místostarosta znovu připoměl, že v případě, že se neschválí projekt regenerace, pak je celá akce pasé. Paní zastupitelka si ale vůbec neuvědomila, že především díky 8 nepřítomným koaličním zastupitelům je projekt ohrožen. Že si koalice pro prosazení svého postoje jako rukojmí vzala občany z jedné části města, to jí ale nejspíš vůbec nedošlo. Za této situace je potřeba jednoznačně připomenout, že se povrdilo, kdo je konstruktivní a kdo ne. Ukázalo se to, že pouhé zařazení bodu do jednání málem zcela ochromilo oslabenou koalici. Pokud bychom totiž v opozici na projednání bodu trvali, zastupitelstvo by byl nucen předsedající ukončit a náhradní by již nebylo reálné svolat, s ohledem na šibeniční termín doplnění žádosti o dotaci na zmíněný projekt.

Pokud by se do sálu nedostavili opoziční zastupitelé, tak celé mimořádné zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné.  Zkrátka někdo si může užívat jarních prázdnin a někdo je zodpovědný vůči občanům. Nezbývá než připomenout, že do této situace se dostala koalice zcela sama a svou neschopností přivést si na zasedání dostatek svých oveček, které i do budoucna nepřipustí aby opozicí dodatečně předložené návrhy buď nebyly zařazeny do programu nebo aby nebyly alespoň schváleny. O tom hovoří mnohé předešlé případy, při kterých jsou dopředu připraveny ty „notičky“. Díky tomu, že existují za poslední období záznamy je známo, jak koalice, v případě jakékoliv nejasnosti, vždy po komentáři předsedajícího postupuje. A kdyby bylo potřeba ujasnit si stanovisko, stačí sejít se půl hodiny před zasedáním ve vile.
Je jasné, že každá strana si ze včerejšího zasedání odnese ponaučení, ale faktem zůstává, že nemalý díl ostudy ulpěl právě na koalici. Opět se totiž ukázalo, jak velkým problémem může být rozhodnout o věci pouze svým vlastním uvážením. Připomělo mi to jednu kovbojku, kde říká sheriff : „Tady neplatí zákon, tady jsem zákon já“. Bohužel, ten nejvyšší včera na zastupitelstvu jaksi chyběl.
A to, že jsme jako opozice nakonec couvli a vše nezkomplikovali nebylo naší prohrou, ale zcela naopak. Znovu tedy nezbývá než zopakovat otázku. Je opozice opravdu nekonstruktivní? Zamyslete se nad tím koaličníci, než znovu populisticky použijete toto zjednodušující klišé. Jste tu proto abyste opozici přesvědčili argumenty, nikoliv falešnými obviněními a nemístnými útoky.

Jen tak dál…

Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy

 

 

 1. Operativní zprávy, různé:
 1.1. Investiční projekt P3.1 – „Regenerace panelového sídliště U nádraží – I. etapa“

 

Dle programu zasedání (podrobný program níže) se neočekával nijak dramatický průběh. Většina bodů byla pouze žurnálním a procedurálním procesem.

      Majetkoprávní úkony se nesly v konstruktivním duchu projednávání, diskuze byla pouze běžné a projednání jednotlivých bodů šlo jako na drátkách.
Za zmínku v této části zasedání stojí snad jen schválení investičních akcí „Park Patriotů, terénní úpravy – Etapa 3“ a „Terénní úpravy pro dočasné uložení zemin pro výstavbu poldrů –  skrývka ornice“, které umožňují za úplatu uložit přebytečnou zeminu z výstavby nového závodu společnosti INA v průmyslové zóně.

      Samozřejmě, že jsme byli zvědaví a vcelku oprávněně i někteří občané, do jaké míry bude podpořen náš návrh na změnu JŘ (již třetí pokus!), týkající se zveřejňování podrobného programu jednotlivých zasedání na webu města. Právě k tomuto bodu, jenž byl předložen naposledy v říjnu a při kterém se valná většina koaličních zastupitelů při hlasování ZDRŽELA, jsme připravili i doplňující odůvodnění (doplňující info). Málo platné, schůzka koalice těsně před jednáním přivedla všechny případně váhající zastupitele do jednoho šiku. Tentokrát byli všichni PROTI (až na jedinou vyjímku). Marné byly naše argumenty, pro odmítnutí návrhu stačilo, aby starosta všem několikrát důrazně připomněl, že materiály v plné verzi jsou již více jak dvacet let k dispozici občanům k nahlédnutí na radnici a nikdo této možnosti prozatím nikdy nevyužil. Říjnové odůvodnění, že je to finančně a personálně náročné již zmizelo, v době jakési důkazní nouze proč náš návrh odmítnout nabýváme už tedy standardního dojmu, předložené návrhy ze strany opozice se zásadně nepřijímají. Pokud tedy občané chtějí podrobnosti k programu zasedání, tak šupky dupky do Langrovy vily nebo na tyto webové stránky, zde je najdete vždy kompletní!

      V „Různém“ nejprve vystoupil zastupitel Zelinka s tím, že nezávislá svitavská CMS TV (mimochodem slušně dotovaná z městského rozpočtu) poněkud zkresleně informovala ve své reportáži z mimořádného zasedání MZ o jednom z přijatých usnesení. K této věci jsme se vyjádřili rovněž my a připojily se k požadavku p. Zelinky. Zjevně překvapen se k tématu vyjádřil přítomný reportér a žádal více informací, „o co se jako jedná“… Opozičními zastupiteli byla CMS TV jeho prostřednictvím vyzvána k tomu, aby se ve svých reportážích držela tématu a usnesení svými komentáři nezkreslovala. Dále byla vyzvána ke zjednání nápravy ohledně minulé zkreslené a neobjektivní informace směrem k veřejnosti. Reportér se následně omluvil a přislíbil vše uvést na pravou míru. (zde prozatím výsledek). Jsme toho názoru, že nezávislá televize by opravdu měla přinášet informace bez doplnění vlastním výkladem věci, už jen proto, že tento způsob je taxativně uveden ve smlouvě, kterou s Městem Svitavy má a může
poněkud mást veřejnost.
Na základě žádosti radního pana Komůrky, abych doložil některé informace o tom, kde je přehlednost webu měst lepší jsem uvedl, že to samozřejmě poskytnu a zaslal jsem nejen jemu ale i ostatním zastupitelům sdělení, kde jsou právě některé příklady webů měst s daleko lepší přehledností i dostupností, poměrně běžně i s podrobným programem zasedání a mnohým dalším, oproti webu svitavskému, navíc. (Dáváme tedy pro informaci i sem). Přispěl k lepšímu také starosta v tom, že se čeká na dotační výzvu s tím, že to není tak špatné, ale že se na tom bude pracovat (opět kouzelné slůvko – dotace, dotace, dotace,…).

Dále bylo v různém poměrně dost dalších příspěvků, námětů a žádostí, více lze samozřejmě získat na webu města, ve zveřejněném zápise ze zasedání nebo ( zde program ).

Miroslav Sedlák, zastupitel za Naše Svitavy

 

Máte-li zájem sledovat on-line videopřenos z tohoto zasedání, může přes tento odkaz – (odkaz na videopřenos).

V případě, že Vás zajímá podrobný program zasedání, klikněte vpravo nahoře na záložku „Jednání zastupitelstva“, zde najdete vše potřebné, včetně přístupu k jednotlivým materiálům.

Pomník J.W.Geotha je  opět ozdobou našeho města a máme se možnost radovat  z této skutečnosti  my,občané Svitav a mohou se u něho zastavit lidé, kteří Svitavy navštíví.

Sám se však nemohu zbavit dojmu, že mnohým z nás je líto, že nedošlo pouze k přemístění, ale že v důsledku  nedostatečné odpovědnosti vedení města,došlo k výrazné škodě . Neboť, „než  stačili pro něj najít nové místo,než se toto místo upravilo,než….pomník byl za plotem rozbit a deska zcizena „.

Tato slova vyšla z úst městského historika , zastupitele a člena rady města .  Z titulu jeho pracovního zařazení i odpovědnosti,vyplývající z funkce radního-to se týká všech radních – ,mělo být  rozhodnuto stran uložení historické památky jinak, než ji ponechat ležet u plotu v rizikové zóně,kde bylo možné očekávat podobnou událost. Míst k uložení pomníku je přímo v budovách MÚ a firem, jejichž je MÚ zřizovatelem,dost. A tak se ptám, zda je v jiné profesi zanedbání  pracovních povinností ponecháno bez penalizace, či bez úhrady  vzniklé škody. Zde nebyla škoda malá a byla napravena z rozpočtu města,z peněz nás všech .Samozřejmě, že by jistou investici reprezentovalo samotné přemístění pomníku,největší škodou je však zcizení originální desky,která byla nahrazena replikou.

Celková cena za opravu,jak bylo již řečeno, činila cca 370 000,- Kč. V kalkulaci se objevilo několik zajímavých skutečností, jejichž objasnění jsem žádal, ale na jednání zastupitelstva mi bylo řečeno,že na to není dostatek prostoru. Jednalo se o položky v rozpočtu-Práce kamenické a jiné odborné:

35) Přemístění památníku  ……… …………………6500,- Kč

36) Nové osazení památníku……………………………….5750,- Kč

37) Zednické výpomoce pro práce kamenické

a (opět)přemístění památníku ……………………. 6250,- Kč

Svoji výší je zajímavá kalkulovaná částka  6500,- Kč(položka 35)a 6250,- Kč(položka 37),kde se rovněž  objevuje přemístění památníku  . Na dopravu v rámci města Svitav se mi zdá tato položka nepřiměřeně vysoká,nehledě na to,že stejná položka byla uvedena ve faktuře za restaurátorské práce ,kde za :

Dovoz a montáž díla (po snížení plnění)bylo fakturováno …….1028,- Kč

Dovoz a montáž díla má u restaurátorských pracích své opodstatnění, ovšem postrádám opodstatnění u prací uvedených stavební firmou.

Proč „Nové osazení památníku – pol.36 „,když montáž památníku provedl restaurátor?

Proč se objevuje kalkulace za přemístění památníku 3x ? J e to podivné, ale snad mi to někdo povolaný vysvětlí.

Možná ,že firma provádějící stavební práce nemá mnoho zkušeností s fakturací prací při stavbách komunikací – Dílo bylo nazváno „Stavební úpravy chodníku u Ottendorfovy knihovny“- ,neboť v OR má uvedenu pouze stavební činnost :

4120: Výstavba bytových a nebytových budov

A tak se radujeme,že památník je na důstojném místě . Tuto radost však kalí skutečnost, že ve vedení města a na místech s jistým profesionálním posláním ,jsou lidé s absencí profesní odpovědnosti.  ….a co je smutné?  Bez jakékoliv sebereflexe !!!!

 

Antonín Pavelk

zastupitel NS

 

Po mimořádném zastupitelstvu jsem byla tázána, jaký že jsem měla v prosincovém řádném zastupitelstvu vstup do diskuse ohledně školy v Lačnově?  Na stránkách SPMP  se prý objevil článek s titulkem „Lačnovskou školu rušit nebudeme“, který je v úvodu uveden mým dotazem na zastupitelstvu a je přímou citací části mého příspěvku.    I na mě působil přepis docela zmateně.  K tomuto občas dochází vytržením z celkového kontextu. Asi bylo z nějakého důvodu nutné přepsat z audia můj diskuzní příspěvek, který se týkal především pravidel financování základních škol ve Svitavách. I nadále se domnívám, že ZŠ v Lačnově je výjimkou.

Netušila jsem, že si moje vystoupení přeloží někdo tak, že bychom chtěli snad tuto školu zrušit. Jsem opravdu ráda, že SMPS školu rušit nebude, stejně jako ji nemá zájem zrušit kterékoliv seskupení v zastupitelstvu.

Škola na okrajové části města je pro obyvatele dané lokality vždy velkým přínosem. Podle mého názoru nezáleží příliš na formě výuky, pokud je jejím cílem vychovat slušného, zdravě sebevědomého a v dané míře vzdělaného člověka.

L. Vévodová, členka NS

 

Program jednání naleznete zde. 

 

 

 

Záznam ze zastupitelstva města Svitavy, konaného dne 9.12.2015 je k dispozici tady :

http://www.svitavskelisty.cz/video/zastupitelstvo-9-12-2015/

 

 

 

Návrh na stanovení pravidel rozpočtového provizoria  1
 
Plán práce zastupitelstva na rok 2016 2
 
Zpráva o školství ve městě Svitavy za školní rok 2014 – 2015 3
 
Majetkoprávní úkony 4, příloha
Operativní zprávy, různé:
Úkony zřizovatele 5.1.
Zvýšení příspěvku příspěvkové organizaci 5.2.
Peněžité dary členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva 5.3., smlouva
Soubor připravovaných projektů na snížení energetické náročnosti veřejných budov pro roky 2016 – 2018 5.4.
Investiční projekt P3.1 – „Regenerace panelového sídliště U nádraží – I. etapa“ 5.5.
Návrh realizace a financování Programu prevence kriminality města Svitavy předkládaném se žádostí o dotaci MV ČR v roce 2016 5.6.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s. a Občanskému sdružení Bonanza v roce 2016 5.7.
Obecně závazná vyhláška města Svitavy o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 5.8. 
Zpráva o dalším ekonomickém zhodnocení nemovitého majetku města 5.9.
Poskytnutí návratných finančních výpomocí v roce 2016 5.10.
Poskytnutí neinvestiční dotace Seniorcentru města Svitavy s.r.o pro rok 2016 a uzavření smlouvy 5.11.
Poskytnutí investiční dotace Seniorcentru města Svitavy s.r.o a uzavření smlouvySnížení neinvestiční dotace na činnost v roce 2015 a uzavření Dodatku č. 3 5.12., žádost
Žádosti o uzavření dohody o splátkách a zástavní smlouva 5.13.
Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace 5.14.
Poskytnutí dotace ZO ČSOP Zelené Vendolí 5.15.
Návrh na rozpočtová opatření pro rok 2015 5.16.

 

Když jsem již podruhé předložil za NS návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva (JŘ), chvíli jsem se domníval, že pochybnosti o anonymizaci a případné další překážky ve věci zveřejňování materiálů pro zasedání zastupitelstva (MZ), jsou překonány. Omyl, potvrdilo se až na ojedinělou vyjímku, že silnějším motivem je příslušnost, ze které strany je návrh předkládán. Ostatně, jde jen o potvrzení dlouhodobé praxe. Koaliční soudržnost je mnohem silnější než osobní statečnost připuštění si vlastního názoru, jinak si to bohužel nelze vysvětlit. Veškeré argumenty na straně odpůrců návrhu měly velmi chatrné základy, ať už se to týkalo odpovědnosti za anonymizaci osobních údajů, přes ekonomické dopady až po vymezení pojmů osobní údaj. Málo platné, že stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vymezuje pojmy vcelku přehledně. Málo platné, že tajemník rámcově vymezuje náklady v řádu třísettisíc ročně, tedy spíše novým pracovním místem, když na druhou starosta neví kolik by to vlastně mohlo stát. Málo toho, když usvědčujeme zveřejněné materiály pro MZ, umístěné na oficiálním webu města, z opětovného porušování ochrany osobních údajů. Málo toho, kdy nikdo zodpovědný nedokáže potřebný čas pro anonymizaci ověřit, když na městě obdobné velikosti jde řádově o několik málo hodin (pozn. sami jsme si potřebnou anonymizaci ověřili v amatérských podmínkách – do jedné hodiny u materiálů pro říjnové MZ). To, že jsme snesli plno věcných argumentů, bylo z našeho pohledu pověstným házením hrachu. Něco jako příspěvek hosta na sjezdu sluchově postižených bez tlumočníka do znakové řeči (postižení mi jistě toto srovnání odpustí).

Výsledek hlasování ke zveřejňování materiálů pro zasedání MZ: 7 PRO (3 NS, 3 KSČM a 1 ČSSD) – 15 ZDRŽEL SE (8 SPMS, 3 ANO 2011, 2 ODS, 1 ČSSD, 1 KDU-ČSL), 4 NEPŘÍTOMNÍ – NEPŘIJATO! 

Postoj těch co se zdrželi je dle mého názoru prostým alibismem, který vyjadřuje pouhou slabost sdělit veřejnosti to prosté – JSEM PROTI. Alibismus v pravém slova smyslu neboť zásadní argumenty proti schválení nezazněly a hlavně se nehledají možnosti jak se dohodnout (zde odkaz na videozáznam). Ani jediný argument typu, že občané to nechtějí. A proč také, že? Málokdo by se totiž svému voliči postavil z očí v oči a řekl, proč nepodpořil náš návrh.  Jednotnost koalice (vyjma jednoho člena) zcela zastínila přirozený vývoj ve společnosti, v ochotě otevřeně informovat veřejnost. Nic naplat, mnoho argumentů, které zazněly pro přijetí usnesení je sice dost dobře slyšet v audiozáznamu prosazeným koalicí, vidět a slyšet na videozáznamu pořizovaným za spoluúčasti opozice. Tyto argumenty ovšem někteří zastupitelé, a nutno připomenout že ne poprvé, považují zřejmě za ryzí populismus. Nejen z této záležitosti lze jednoznačně odvodit, že pojem nekonstruktivní opozice je pouhou zástěrkou pro permanentní vytěsnění jakýchkoliv návrhu předložených kýmkoliv a kdykoliv z této části místního politického spektra. Naštěstí existuje i jiná možnost jak veřejnost otevřeně a pravdivě informovat. Náš postoj je otevřeným fakticky i prakticky, nikoliv jen ve slibech jednou za čtyři roky.

Zastupitel za Naše Svitavy
Miroslav Sedlák   
 

Záznam ze zastupitelstva města Svitavy – 14.10.2015 můžete shlédnout na stránkách autora záznamu kliknutím na tento text.

Ze zasedání zastupitelstva města Svitavy 14.10. od 16 hodin můžete sledovat on-line přenos na internetové adrese :

http://online.nasesvitavy.cz/

nebo přímo na serveru realizátora přenosu pana Vojtěcha Fadrného.

Vážení návštěvníci a občané,

Jako zastupitelé zvolení za nezávislé uskupení Naše Svitavy dlouhodobě prosazujeme vyšší míru transparentnosti. I přes prozatím malou náklonnost většiny zastupitelů k pořizování videopřenosů a videozáznamů, poskytujeme ve spolupráci se provozovatelem webu svitavskelisty.cz obrazové dokumenty z jednání městského zastupitelstva. Konáme tak, protože videopřenos i záznam jsou veřejností vnímány velmi pozitivně.

Od zářijového zasedání předkládáme již podruhé materiál směřující k vyšší míře informovanosti občanů. Jde o novelu Jednacího řádu zastupitelstva města Svitavy (JŘ), s důrazem na to, aby občané mohli dopředu a především prostřednictvím webu být seznámeni s podrobnějším programem (zde odkaz) jednotlivých zasedání, než tomu bylo doposud.

Na říjnového zasedání, ze kterého bude pořizován opět nejen videopřenos, ale poprvé také oficiální audiozáznam, budeme pro návrh změny JŘ opět hledat podporu. Jsme přesvědčeni o tom, že ji mezi většinou zastupitelů najdeme, neboť jde o záležitost, která je dalším krokem k transparentnosti konání a může přinést poněkud vyšší zájem veřejnosti o přímou účast na zasedáních městského zastupitelstva.

Věříme, že námi předložený návrh bude většinově přijat.

Za zastupitelský klub Naše Svitavy Miroslav Sedlák

Pozvanka

Poznámka: Zde je oficiální text pozvánky na zasedání, jak je dosud veřejnosti standardně prezentován.
Vpravo nahoře, po kliknutím v menu na záložku  „Jednání zastupitelstva“, se lze seznámit s podrobným programem nadcházejícího zastupitelstva.

 

Město obdrželo informaci ve věci zveřejňování citlivých osobních údajů a protože tato mi byla v minulých dnech postoupena, dovolím si k věci uvést krátkou reakci.

MV doporučilo obrátit se na ÚOOZ, který se své odpovědi odkazuje na stanovisko č.11/2012. V uvedeném stanovisku je doporučení, kterým je vhodné se řídit. Z něho si dovolím využít citaci pasáže, kde se hovoří o tom, co by mělo být uvedeno v materiálech, kdy se zveřejňuje například záměr prodeje obecního majetku nebo kdy se v obdobných záležitostech projednávaná věc týká konkrétní fyzické osoby:

…“V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu (roz. ÚOOZ) postup, kdy v rámci návrhu programu je v případě, že se daný bod týká konkrétní fyzické osoby, uveden buď pouze popis věci bez informací o konkrétní osobě (např. návrh prodeje – blíže specifikovaného –  městského pozemku dosavadnímu nájemci), anebo uvedení iniciál jména a příjmení a obce bydliště dotčené osoby (např. návrh prodeje – blíže specifikovaného –  městského pozemku dosavadnímu nájemci J.K., Šumperk).“…

Z uvedené citace je dle mého názoru evidentní, že je možné se zcela jednoduše vyhnout jakémukoliv riziku, že budou neoprávněně zveřejněny citlivé osobní údaje konkrétní fyzické osoby.

Protože připravujeme na nejbližší zasedání zastupitelstva opět projednání změny jednacího řádu, zcela logicky, s přihlédnutím k výše uvedenému, bych nerad prozatím zveřejňoval další podrobnosti.

Zastupitelé za Naše Svitavy jsou pro maximální transparentnost.

Miroslav Sedlák
zastupitel za NS

Vím, překroutit se dá vcelku cokoliv a kýmkoliv. Protože jsem politickým zmocněncem občanů, jsem povinen řídit se nejen svým svědomím, ale především jejich pověřením. Vyjádřeno principiálně osnovou programu, na základě kterého mě občané/voliči do zastupitelstva poslali. Nemám a ani necítím mandát čtyřletý, bez omezení, ale především vnímám, že jsem povinen dodržovat základní etiku slušnosti a odpovědnosti. K poslednímu zasedání Zastupitelstva města Svitavy bych ovšem rád přidal něco málo ze svých poznatků.

1. Jménem klubu zastupitelů za NS jsem předložil návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva. Ve znění předloženého návrhu změny bylo akcentováno to, co je mimo jiné aktuálně propíráno na jednom veřejném diskuzním prostoru, a tím je především možnost přístupu občana k celému programu zasedání zastupitelstva prostřednictvím městských webových stránek. S ohledem na to, že jsem se s předstihem sešel se starostou a tajemníkem, abychom probrali detaily návrhu NS, považuji za vhodné sdělit, že formulaci dotazu na ministerstvo vnitra jsem považoval za natolik vyjasněnou, že jsem logicky netrval na posouzení její dikce a tudíž netrval na zaslání kopie žádosti. Předpokládám však, že původní žádost o stanovisko k věci zveřejňování osobních údajů v podkladech pro jednání zastupitelstva, jež byla poté odeslaná z úřadu, mi bude poskytnuta spolu s odpovědí z ministerstva.
Protože však neočekávám kladné stanovisko, bude věcí dalších jednání nejspíš přesvědčit další zastupitele, že zasedání městského zastupitelstva je věcí natolik veřejnou, že občan dychtiví po podrobnějších informacích programu, by měl být uspokojen v co nejširším možném rozsahu. Web je určitě tou nejlepší a nejjednodušší cestou. Úprava materiálů pro jednání, s ohledem na ochranu osobních údajů, zcela určitě nemusí být tak složitá, jak se snažil oponentně vyjádřit starosta. Ve městech, kde je zveřejňování plného programu již standardem to zabere jistý čas, ovšem je to v řádu jednotek hodin. Mám za to, že je to výhradně o vůli nadstandardního poskytování informací.

2. Ve věci přenosů ze zasedání MZ tvrdím i nadále, že přenosy jsou a budou realizovány, záznamy budou k dispozici. Mé stanovisko v této věci je neměnné, občan má právo na tyto informace a legislativa tomu nijak nebrání. Problém může být pouze technický, ovšem i ten lze při dobré vůli postupně odstranit. Ekonomicky může jít o částku, která jistě bude v možnostech městského rozpočtu.

3. Třetím tématem může být rekonstrukce Informačního centra města Svitavy na nově vzniklé Městské informační centrum. Oboje jako organizační složka města! O diskuzi v této věci, probírané na zasedání, lze vést polemiku, ovšem dle mého, jde jednak o cílenou potřebu se někoho zbavit a někoho jiného dosadit na správný post. Nechám se překvapit, jak nově vzniklé bude fungovat a jak ve výběrovém řízení vybraný vedoucí nastaví a vylepší fungování centra. Čas ukáže, časem se zapomene.

4. Čtvrté téma, ke kterému bych se rád vyjádřil, je téma zastřešení umělé ledové plochy. Domníval jsem se, na základě proklamací vedení města o vyšší úspěšnosti a očekávané dotační podpoře, která byla koncem loňského roku prezentována na setkání s představiteli sportovních odvětví ve městě, že přidělením titulu „Evropské město sportu 2015“, bude poněkud snazší cesta k dotacím pro podporu sportu ve městě. Že tedy budou žádosti o rekonstrukci sportovní textilní haly a zastřešení umělé ledové plochy poněkud lépe prosaditelné. Ouha, mnohé zůstalo pouze u slov. Člověk míní a ministr mění… Na jaře odvolaný ministr si s sebou zřejmě odnesl i „jím podporované projekty“ na svůj nový, sportovně manažerský post.
Po mém, obecně vzneseném dotazu k těmto projektům však přišla ze starostovské židle sprcha invektiv, především na mou osobu. Zejména v tom, že sportoviště se realizují především pro kluby a kde je prý oddíl ledního hokeje. Údajně jsem měl být více aktivní v ledním hokeji, pružnější při dodání dobrozdání k podkladům k žádosti o zastřešení ledové plochy apod. Není mi známo proč takový útok proti mé osobě. Snad proto, že jsem v tomto odvětví nenechal víc, než jsem byl schopen za 14 let proklamací a slibů minulých vedení radnice. Po několika letech vedení oddílu, po třech sezónách deklarace toho, že děti o bruslení zájem mají, prostřednictvím Školy bruslení, po marných snahách vysvětlovat, že oddíl ledního hokeje pouze pozastavil svou činnost pro absolutně neodpovídající podmínky. Věřím, a to nejen já, že v okamžiku, kdy podmínky pro lední hokej budou narovnány na standardní, najde si tento sport opět své místo i ve Svitavách. Mimochodem, oddíl LH za mého vedení, disponuje nejen novou výstrojí pro začínající zájemce na postu hráčů a dvou brankářů, ale i kladný zůstatek na podúčtu v TJ Svitavy. Dlužno také dodat, že pan starosta poněkud opomněl, asi jen náhodou při výpadu proti mně, že umělou ledovou plochu nevyužívají výhradně hokejisté. Neměl by tento výpad směřovat i k ostatním občanům toho města, mládeži a dětem, proti všem těm, kteří si chtějí jen tak zabruslit, že mohli být více aktivní? Pokud na to zapomněl, ač nerad, tlumočím jim to za něho.
Zkrátka není potřeba pane starosto vždy hledat viníka tam, kde není. Nepovažuji za zásadní chybu, že dotace na zastřešení ledové plochy se nepodařilo získat, ale považuji za problém to, že 14 let se o tom jen mluví a nakonec vždy všichni bruslaři musí pochopit, že prioritu dostalo něco jiného. Nezávidím jiným sportům, přeji jim ty nejlepší podmínky, ale rád bych aby i lední hokej měl ve Svitavách alespoň ty základní. Bez nich se již nejnavštěvovanější a historicky nejúspěšnější sport v České republice opravdu dělat nedá. Je to smutné, stav technologie a vybavení i po částečné rekonstrukci, již připomíná venkovní koupaliště nebo Čenkovický areál. Investovat do rekonstrukce nechceme, nemůžeme, čekáme na všespásné dotace. A tak lidé, nejen v tomto případě, opět jezdí jinam. Čekáme tedy dále na…?

Miroslav Sedlák, zastupitel za NS

Pokud chcete sledovat záznam v komfortnější formě, s orientací na jednotlivé úseky, pak přejděte přímo na stránky zhotovovatele záznamu, pana Vojtěcha Fadrného.

Vážení zastupitelé,

Tak, jak jsem na zasedání zastupitelstva (dále jen MZ) přislíbil, podávám Vám podrobnější informaci k videopřenosu, který na zasedání 24.6.2015 byl realizován, a to na základě iniciativy zastupitelů za Naše Svitavy, prostřednictvím renomované společnosti Mediawork group s.r.o., Praha, a to se specializovaným produktem Publicstream.

  • Videopřenos byl realizován jako prezentace možností, které uvedená společnost nabízí a mnoho let již některý z níže popsaných produktů a modulů města i obce využívají. Cílem bylo zejména ukázat technické možnosti a způsob jak lze informace občanům ze zasedání MZ poskytnout. Současně bylo vcelku jednoznačně zpochybněno to, co v důvodové zprávě, kterou zpracoval Mgr. Fikejz a předkládá rada MZ bod jednání 13. Záznam z jednání zastupitelstva města a informovanost veřejnosti, bylo prezentováno. Zejména v bodě 3 DZ je mnohé velmi nepřesné a zjevně zavádějící.
  • Společnost s produkty Publicstream postupuje velmi profesionálně a je připravena jednat o dalším poskytování svých služeb, zejména v oblasti pořizování přenosů a uchovávání dat. Patří mezi úzký okruh firem na českém trhu, který se zabývá problematikou videopřenosů a videozáznamů pro veřejný sektor. Současně garantuje vysoký standard služeb, odpovídající zabezpečení i ve vztahu k právním předpisům.
  • Cena základního balíčku „Publicstream Lite“ (základní pořízení odpovídajícího HW a SW za 14 000,-Kč) nepřesahuje 50 000,-Kč/rok.
  • V případě zájmu o produkt „Publicstream 2“ jde sice o poměrně vyšší cenu za pořízení základního vybavení (cca okolo 150 000,-Kč), plus 50 000,-Kč/rok jeho provozování. V případě využití vyššího produktu však systém nabízí mnoho dalších výhod, jako například napojení na hlasovací systém Ministr spojený s automatickým natáčením poloh kamer na jednotlivé diskutující. Snímání je v režimu nejméně 3 kamer.
  • Veškerá administrace a správa je věcí dodavatele. Ten rovněž garantuje funkcionalitu, HD kamery, zálohování, zabezpečení datových toků, IT servis v době konání a především ochranu citlivých osobních údajů dle požadavků ÚOOÚ.
  • Domnívám se, že mnoha občanům i některým zastupitelům nebyly poskytnuty veškeré podstatné údaje k této problematice. Dovolím si tedy jen připomenout, že videopřenos respektive videozáznam z jednání zastupitelstva není, dle mého názoru a výše uvedeného, problém finanční, legislativní, ale především ani technický. Přímému videopřenosu v podstatě tedy téměř nic , kromě vůle, nebrání!

Vážení zastupitelé, existuje pouze jedna cesta, jakou veřejnost očekává. Poskytnout ji informace a postupně ji i více přivést ke spolurozhodování o věcech veřejných. Mnohé samosprávy tento fakt zcela přijaly a přenosy resp. záznamy ze zasedání zastupitelstev standardně občanům již poskytují.

Závěrem je potřeba doplnit, že pro dokumentaci průběhu MZ, vytvoření si názoru samotným občanem, je rozdíl mezi audiozáznamem a videopřenosem, zcela nesrovnatelný. Jen pro ilustraci – Videopřenos z MZ 24.6.2015 sledovalo až 170 připojených návštěvníků.

Děkujeme za podporu v prosazování vyšší transparentnosti.

Miroslav Sedlák, zastupitel za NS                                                                                                          

červen 2015

 

 

reklamní materiály firmy Publicstream

Popis služby

Cenová nabídka

Cenová nabídka – Lite

dvojklik do obrazu -> celoobrazový režim

Hezký den !

Jelikož téma rekonstrukce hotelu Slavia nebylo dlouho komentováno – media mlčí, zeptal jsem p. Petra Kudly, zda by bylo možné podívat se, jak pokračují práce. V době, kdy byla umožněna prohlídka zastupitelům, nemohl jsem se ji zúčastnit, neboť byla budova opravdovým staveništěm.

P.Kudla mi oznámil, že stavební práce jsou v podstatě dokončeny, ale že si mohu vše prohlédnout, neboť vše je už bez obtíží přístupné. Opravdu, byl jsem překvapen, co všechno dokázala stavební firma „Chládek a Tintěra“ za 3 měsíce udělat. Přestal jsem se divit, když o půl šesté odpoledne ještě byli na stavbě všichni řemeslníci. Byl přítomen i vedoucí stavby p. Housírek, který řídí od počátku veškeré práce. Opravdu obdivuhodné, z RUINY nesmírně hodnotný objekt za neuvěřitelně krátkou dobu.

To, co bude toto zařízení svým hostům nabízet, by mohlo obnovit tradici hotelu Slavia, byť v jiné budově. (v původní Slavii jsou BARVY a LAKY a peněžní ústav.)
V nové Slavii hosté najdou několik možností, jak posezení v restauraci prožít. Pivnice, kavárna, terasa v zadním traktu, zahrádka v náměstí, klubová místnost a je pamatováno také na tradici ubytovacích možností. Nová „Slavia“ bude nabízet ubytování v několika pokojích, v  posledním patře. Je pamatováno i na postižené a na maminky s dětmi,  neboť k jejich přepravě mezi podlažími bude sloužit výtah pro šest osob. Zkrátka, po všech komplikacích (kompletní přestavba zadního traktu od základů, konstrukce stropů), které objekt nabídl, se dochází k cíli, který snad ani nikdo nemohl očekávat.

Věřme, že přispěje nové restaurační zařízení k oživení náměstí, a že se stane příjemným místem pro velmi příjemné posezení pro Svitaváky a konečně i návštěvníci našeho města najdou na náměstí zařízení na velmi dobré úrovni.

S pozdravem Tonda Pavelka

image
Nová kuchyně
image(1)
Odpoledne 17:30, dělá se opravdu všechno pro dodržení termínů…
image(2)
Budoucí šenk…
image(3)
Kavárna
image(3)
….prosvětlená světlíkem
image(3)
Terasa v zadním traktu – vchod na ní z klubové místnosti.
image(3)
Parkovací plochy pro hosty

Na jednání rady spolku Naše Svitavy, konaném dne 29. 6. 2015, kam byli pozváni všichni členové, byla v souvislosti s diskuzí probíhající na veřejném diskuzním fóru, vyslovena jednohlasná podpora panu Miroslavu Sedlákovi. Rada dále vyjádřila přání, aby v budoucnosti již nedocházelo k vyjasňování si názorů jednotlivých členů prostřednictvím veřejných diskuzních fór. Toto jednání poškozuje nejen jednotlivé členy, ale škodí především samotnému spolku Naše Svitavy. Rada dále ujišťuje všechny své voliče a příznivce, že v žádném případě nedochází k odklonu od volebního programu a Naše Svitavy i nadále zůstávají věrny svým cílům a vizím.

 Ing. David Kresl           

 

Sledovanost prvního přímého přenosu ze zasedání MZ

na stránce pořizovatele : 172 přístupů

na stránkách Naše Svitavy : 147 přístupů

S přihlédnutím k faktu, že realizace přímého přenosu byla oznámena pouhých 35 hodin před začátkem přenosu, jsou to počty příjemně převyšující naše očekávání.

Ze zasedání zítřejšího zastupitelstva města Svitavy 24.6. od 16 hodin můžete sledovat on-line přenos na internetové adrese :

http://online.nasesvitavy.cz/

nebo přímo na serveru poskytovatele :

Pro zájemce připomínáme, že se na tomto zasedání budou probírat mimo jiné záležitosti, které se dotýkají široké veřejnosti, jako je prodej rekreačního areálu Čenkovice a finanční dotace pro basketbalový klub Tuři Svitavy.

Za vyšší transparentnost 

Naše Svitavy

Areál v Čenkovicích se prodává a prodej bude zastupitelstvo schvalovat 24.6 2015. Nejsem proti prodeji, ale jsem proti prodeji za nesmyslnou cenu! Neboť areál zcela jistě mohl fungovat, pokud by se pro jeho činnostt udělalo tolik, kolik se udělalo pro vytvoření dojmu prodělečného podniku! Pohleďte na hodnoty, které budou prodány za nesmyslnou cenu! A vzpomeňte“ vysoce prosperující“ bazény , – krytý i otevřený- zde ve Svitavàch( proč jsou plna koupalište v M. Třebové, Litomyšli, Ústí n/Orl. a dalšich městech v okolí), kam lidé ze Svitav jezdí. Níže uvedené hodnoty změní patrně brzy majitele! Za nabídnutou cenu, je to nesmysl !

image

Cca více než 1/3 nádrže na výrobu umělého sněhu – nesmírně cenný objekt !

image(1)

Pozemky, které byly v majetku TJ Svitavy, těsně před prodeji převedené na město Svitavy, aby prodej byla kopaktní( když jsem se zeptal, při schvalování převodu pozemků z Tj na město, zda to není krok k prodeji areálu, odpověděl mi mistostarosta Čížek, že určitě ne!)- cena pozemků v Čenkovicích se pochybuje , v této lokalitě nad hodnotou 300,- Kč! Zde se jedná o několik tisíc metrů.

image(2)
Nově vybudované zastřešení venkovského posezení vysoké hodnoty. Stejně tak posezení samotné pořízené za vysoké náklady.

image(3)
Budova vleku, ubytovací kapacita+ restaurace, letos , před prodejí nesmyslně rekonstruována nákladem 250 000,- Kč, dle sdělení ing. Kytýra.

image(4)
…budova bývalé pokladny + garáž pro rolbu – budova v pozadí.

image(5)
….turnikety…

image(6)Vlek kotvový, 1000m dlouhý, teprve 8 let „mladý“+ zasněžovací zařízení- tyče i mobilní děla, z nichž jedno dělo bylo zakoupeno letos, před prodejí, pomocí dotačních prostředků !! Cena mobilního děla- cca 500 000,- Kč!! Řečeno zamestnancem SPORTES s.r.o.

image(7)
…dále celá chata “ Vigona“ , kde jsou v jedné části vybudovány apartmány a další čast čeká na rekonstrukci, avšak provozu schopná, sloužící ke školním výcvikům..

image(8)
…jiný pohled….

image(9)
…parkoviště pro hosty, hodpodářská budova( vezměte jen plochu parkovište- asfaltováno. Snad i nádrž na vodu pro umělé zasněžování- cena přes
1000 000,- Kč + zařízení pro umělé zasnežování svahu “ Vigona“.

image(10)
…..+ vlek “ Vigona“ včetné budovy dolní i horní stanice lanovky…
+ repasované sněžné vozidlo, pro úpravu sjezdových tratí – rolba- včetně příslušenství, traktor „Reform“, terenní čtyřkolka a rozsáhlé pozemky, jak bylo již uvedeno výše!

Prodej areálu se odehrála ve dvou dějstvích, kdy po prvnim dějstvi bylo znàmo Radě města několik zájemců, kteří podali nabídky! Na MZ Rada města neopràvneně odmítla zastupitele seznámit s podanými nabîdkami. Podle mého soudu se prodej odehrála nestandartním způsobem. Areál nebylo nutné prodávat! Pokud by byl provozován ve spolupráci s TJ Čenkovice- tak, jak bylo ujednáno v 11/2014( po měsíci se od smlouvy o spolupráci s Tj Čenkovice ustoupilo)Za podmínek s Tj Čenkovice, by se jistě areál stal prosperujícím a návštěvníci by opět mohli lyžovat za ceny přístupné i sociálně slabším rodinám! Ne , na to se nehledí!

Prodává se rozsáhlý majetek města za cenu, která neodpovídá hodnotě prodávaných staveb, technického vybavení , pozemků a strojového parku.

Pro informaci! Všeobecně se již 3 měsíce, ne- li 4, hovoří o ceně, která je nyní dohodnuta! Když jsem na jednání MZ řekl,po odmítnutí seznámení zastupitelů s nabídkami, proč se hovoří mezi lidmi o této konkrétní ceně,kterou jsem uvedl,osočil se na mě radní Komůrka- “ co to tady plácáte pane Pavelka“ a dodal ještě na doplnění něco málo lichotivého, pověsti radního ! Odpověděl jsem: “ s tím se musíte vyrovnat sám!“. Jà jsem uvedl cenu, která je nyní skutečně realitou. Já tedy pravdu měl! Jak to je s jeho poznámkou nevím..?????

Pro představu vás všech. Za peníze utržené za to vše, co jsem uvedl, by bylo možné pořídit asi 1,5 km nesmyslného asfaltového pruhu mezi polemi, který by mohl být klidně štěrkový, jak tomu je , u cyklostezek,v mnohých zemích EU. ( možná by ještě něco zbylo- dozvite se po zastupitelstvu!)

Je mi to moc líto, jde o majetek nás všech, nikoliv těch, kteří o prodej ,za podhodnocenou cenu, z neznámých důvodů usilují!

Tonda Pavelka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
V pátek 12.června proběhlo velmi úspěšně setkání s občany místní části Lačnov. Po celou dobu panovala mezi diskutujícími stranami přátelská atmosféra a dotazů na zastupitele za Naše Svitavy pana Sedláka, pana Pavelku a paní Vévodovou neubývalo. To, co nejvíce pálí občany Lačnova, je zajisté silná doprava na ulici Hlavní a všechna témata s tím související. Kdy se začne budovat obchvat Svitav, dokončí se chodník podél ulice Hlavní, bude jednosměrný provoz kamionů, jak zvýšit prozatím bezpečnost lidí používající tuto komunikaci? Jak vyplynulo z další diskuze, témat a námětů na zlepšení života lačnováků je mnohem více. Například oprava a parkování na ulici Zadní, cyklodoprava do Opatovce, osvětlení Lačnova, údržba městských pozemků – sekání trávy, sportoviště, dětské hřiště, nebo kam s BIO odpadem.

Zastupitelé za Naše Svitavy se zavázali k podpoře těchto témat na půdě městského zastupitelstva.

Na závěr akce si členové z.s. Naše Svitavy a občané Lačnova slíbili, že budou v těchto setkáních pokračovat i v budoucnu.

Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří se zúčastnili naší akce, která jasně ukázala, že setkávání se s lidmi v místě jejich bydliště může vést k plodné spolupráci a případnému zlepšení kvality jejich životů.

Martin Hapala – člen z.s. Naše Svitavy

 

Basic RGB

 

Milí spoluobčané,
chtěli bychom Vás pozvat jménem všech členů z.s. Našesvitavy na přátelské setkání s našimi zastupiteli i ostatními členy NS a splnit tak předvolební slib občanům,že názor každého z Vás je pro nás důležitý a motivující.
Setkání se uskuteční dne 12.6.2015 od 17 hodin na zahrádce hospody na Lačnově a to za každého počasí.Občerstvení je zajištěno.
Místo setkání bylo vybráno záměrně v této lokalitě,protože témata do diskuze se budou tentokrát týkat především problémů místní části Lačnov.A to dokončení chodníku podél ul.Hlavní,odklonění těžké nákladní dopravy mimo Lačnov bez ohledu na výstavbu obchvatu Svitav ve směru sever-jih,oprava ul.Zadní a její využití jako cyklostezky 4033 ze Svitav do Opatovce mimo silnice I.třídy,parkování podél této ulice,možná výstavba okružní křižovatky na přetížené a nebezpečné komunikaci I/35 u benzínové pumpy na Lačnově a další.
Těšíme se na setkání se všemi,kterým není lhostejné jak se nám žije v našich Svitavách.
Miroslav Sedlák městský zastupitel za NS

Ve dnech 27. a 28. března t.r. se konala řádná valná hromada spolku. Na jejím programu byly, kromě hodnocení činnosti za uplynulé období, rovněž volby Rady NS.

V tajných volbách byly za členy Rady zvoleni paní a pánové: Eliška Hartmanová, Libuše  Vévodová, Martin Hapala, Marcel Hruška, David Kresl, Antonín Pavelka a Miroslav Sedlák.

Valná hromada schválila program činnosti na nejbližší funkční období, změnu stanov a přijala usnesení z jednání valné hromady.

Na následujícím ustavujícím zasedání Rady NS byly zvoleni do funkcí předsedy a místopředsedy spolku pánové Miroslav Sedlák a David Kresl.

Za zapsaný spolek Naše Svitavy
Eliška Hartmanová

Pro CMS TV, studio COMVISION určitě není jednoduché ve svém vysílání podat ucelenou informaci o průběhu zasedání městského zastupitelstva. Ani v případě posledního se jim to, dle mého názoru, ani trochu nepovedlo. Při značně limitované stopáži reportáže (celé zasedání občas trvá déle než tři a půl hodiny, reportáž pět minut) se zdá být až nemožné situaci popsat tak, jak se skutečně vyvíjela. Také s tím bude mít mnoho společné to, že kameraman televize na celou druhou polovinu chyběl.

Zhlédnutí televizního vysílání ve mně vyvolalo pocit, že jsem v některých okamžicích snad ani nebyla přítomna. Svitavané by si zasloužili objektivnější reportáž, bez účelových střihů, bez vymazání spontánního potlesku některých zastupitelů na projev pana Fadrného atd.

 Bez podpory obyvatel Lačnova by do rozpočtu nebyl zařazen bod o přípravě projektové dokumentace pro výstavbu chodníku v Lačnově. Tento záměr v původním rozpočtu nebyl, ačkoliv z reportáže vyplývá, že ano. Změnu ve skutečnosti navrhl zastupitel Zelinka. Některé informace z druhé poloviny zastupitelstva nejsou v reportáži zmíněné vůbec, ačkoliv šlo například o smysluplný protinávrh zastupitelů ANO ohledně financování Basketbalu Svitavy s.r.o., prodeje pozemků a spousty jiných, pro Svitavany důležitých, informací.

Přímé přenosy z jednání zastupitelstva ve Svitavách nejsou možné. Chcete-li být informováni objektivně, musíte přijít. Zeptejte se Lačnováků.

Libuše Vévodová

zastupitel za NS

Archiv